You are currently viewing Com sol·licitar una excedència laboral

Com sol·licitar una excedència laboral

Comprenent l’Excedència Laboral: Una Mirada Integral

Què és l’Excedència Laboral? Definició i Tipus

L’excedència laboral és un dret que tenen els treballadors per suspendre temporalment el seu contracte de treball, sense que això signifiqui la seva extinció. Durant aquest període, la relació laboral queda en suspens, el que significa que el treballador no rep salari ni realitza la seva activitat laboral, però tampoc perd la seva antiguitat a l’empresa.

Hi ha diferents tipus d’excedències, entre les quals destaquen:

 • Excedència Voluntària: És aquella que sol·licita el treballador per motius personals o professionals. No garanteix la reincorporació al mateix lloc de treball, però sí conserva l’antiguitat.
 • Excedència Forçosa: Està regulada per llei i es concedeix per exercir càrrecs públics o responsabilitats sindicals. A la finalització, el treballador té dret a la reincorporació al seu lloc de treball.
 • Excedència per Cura de Familiars: Es pot demanar per tenir cura d’un familiar fins al segon grau de consanguinitat o afinitat. En aquest cas, sí que es garanteix la reincorporació al mateix lloc de treball.

Requisits i Durada de l’Excedència Laboral

Cada tipus d’excedència té els seus requisits particulars. Per a l’excedència voluntària, per exemple, el treballador ha d’haver estat a l’empresa almenys un any. En el cas de l’excedència per cura de familiars, no hi ha un període mínim requerit.

La durada també varia. L’excedència voluntària pot ser d’un mínim de quatre mesos a un màxim de cinc anys. La forçosa durarà el temps que es mantingui la causa que la motiva. I l’excedència per cura de familiars té una durada màxima de dos anys, encara que pot ser ampliada en alguns casos.

Drets i Obligacions durant l’Excedència

Durant el període d’excedència, el treballador no percep salari i, en general, tampoc cotitza a la Seguretat Social, excepte en casos com l’excedència per cura de familiars, on sí que hi ha una cotització parcial.

D’altra banda, el treballador no pot treballar en una altra empresa que pugui ser considerada competència directa amb l’empresa on té l’excedència. Si ho fa, l’empresa pot rescindir el contracte per justa causa.

La Reincorporació després de l’Excedència

Un cop finalitzada l’excedència, el treballador té dret a reincorporar-se a l’empresa. No obstant això, el dret a tornar al mateix lloc de treball només es garanteix en les excedències forçosament i per cura de familiars. En el cas de l’excedència voluntària, l’empresa ha de proporcionar un lloc de treball de la mateixa categoria professional.

Es recomana que, abans de sol·licitar una excedència, el treballador s’assessori correctament sobre els seus drets i obligacions, per això, comptar amb professionals com Nou Assessors pot ser clau per prendre decisions informades.

El Tràmit de Sol·licitud: El Pas cap a un Descans Laboral

Pas a Pas: Com Demanar la teva Excedència Laboral

Sol·licitar una excedència laboral no és tan senzill com simplement comunicar-ho a la teva empresa. Hi ha una sèrie de passos i consideracions legals que cal tenir en compte. Anem a detallar aquests passos perquè el procés sigui el més clar i senzill possible.

 1. Avaluació de la Situació: Abans de tot, és crucial avaluar la teva situació personal i professional. Preguntar-te per què vols la excedència i quines seran les teves necessitats durant aquest període t’ajudarà a prendre una decisió informada.
 2. Investigació sobre els Drets: Dependrà de la tipologia d’excedència que vulguis sol·licitar. Com ja hem vist, hi ha diferents tipus d’excedència, i cada una té les seves peculiaritats.
 3. Documentació Necessària: Dependrà de la causa. Per exemple, si és per cura de familiars, potser necessitaràs documents que acreditin la situació de dependència. En el cas d’excedència voluntària, el procés pot ser més senzill.
 4. Comunicació Formal: Redacta una carta sol·licitant l’excedència, especificant les dates d’inici i finalització. Aquesta ha de ser entregada amb suficient antelació, preferiblement amb un mínim de 15 dies.

Consells Pràctics per a una Sol·licitud Exitosa

Sol·licitar una excedència pot ser un moment estressant, tant per les implicacions personals com professionals. Per això, és essencial estar ben preparat i tenir en compte alguns consells pràctics:

 1. Assessorament Expert: Encara que no és obligatori, contar amb l’assessorament d’experts com Nou Assessors pot alliberar-te d’incerteses. T’ajudaran a entendre els teus drets, les teves obligacions i a preparar tota la documentació necessària.
 2. Negociació amb l’Empresa: Tot i que la sol·licitud d’excedència és un dret, en alguns casos pot ser útil negociar amb l’empresa, especialment quan es tracta de la reincorporació o de temes relacionats amb la durada de l’excedència.
 3. Preparació Econòmica: Durant l’excedència no percebràs el teu salari, així que és vital preparar-se econòmicament per aquest període.
 4. Planificació de la Reincorporació: Encara que pugui semblar prematur, és important pensar en com serà la teva reincorporació, especialment si la teva excedència és de llarga durada.

Implicacions Legals i Contractuals de la Sol·licitud

L’excedència laboral té una sèrie d’implicacions legals i contractuals que és essencial conèixer:

 1. Suspensió del Contracte: La principal característica de l’excedència és que suposa la suspensió temporal del contracte de treball, no la seva extinció.
 2. Drets Laborals: Tot i que durant l’excedència no hi ha obligació de treballar ni de percebre salari, el treballador conserva el dret a l’antiguitat i, en algunes excedències, la cotització a la Seguretat Social.
 3. Exclusivitat amb l’Empresa: En moltes ocasions, encara que estiguis en excedència, no podràs treballar per una empresa competidora.
 4. Finalització de l’Excedència: Cal tenir en compte les implicacions de la finalització, ja que en algunes situacions es garanteix la reincorporació al mateix lloc de treball, mentre que en altres no.

Seguir aquestes pautes i consells t’ajudarà a sol·licitar la teva excedència amb confiança i a viure aquest període amb la tranquil·litat que tot està en ordre.

La Funció de Nou Assessors: El teu Suport en la Navegació de l’Excedència

Experiència i Professionalitat: El Segell de Nou Assessors

Des del 2004, Nou Assessors ha estat un baluard en el món de la consultoria i l’assessorament laboral a Sitges. La seva àmplia experiència s’ha traduït en un servei inestimable per a empreses i treballadors que busquen guia en tràmits tan complexos com la sol·licitud d’excedència laboral.

 1. Història i Trajectòria: Nou Assessors ha recorregut un llarg camí des dels seus inicis. Al llarg d’aquests anys, l’equip ha ajudat a nombrosos clients a navegar pel complicat món laboral, adaptant-se sempre als canvis legislatius i a les necessitats de la seva clientela.
 2. Compromís amb els Clients: Més enllà dels serveis que ofereixen, el que distingeix a Nou Assessors és el seu compromís amb cada cas. Entenen que cada situació és única, i per això ofereixen solucions a mida.
 3. Serveis Integrals: La seva expertesa no es limita a l’àmbit laboral. També compten amb professionals en l’àrea fiscal, contable i jurídica, assegurant així una visió holística dels tràmits dels seus clients.

Per què Confirar en Nou Assessors durant l’Excedència

Quan estàs considerant una pausa en la teva vida laboral, és essencial tenir al teu costat a experts que t’ajudin a prendre decisions informades. I aquí és on Nou Assessors brilla amb llum pròpia.

 1. Assessorament Personalitzat: El primer pas és entendre. L’equip de Nou Assessors es dedica a entendre les raons i les implicacions de la teva decisió per proporcionar consells adaptats a la teva situació.
 2. Navegació Legal: Les lleis laborals estan en constant canvi. Nou Assessors està sempre al dia de les últimes novetats, garantint que els seus clients compleixin amb totes les obligacions legals.
 3. Optimització de Beneficis: Una excedència no només tracta de temps fora del treball. També hi ha implicacions econòmiques. Nou Assessors pot guiar-te sobre com maximitzar els teus beneficis durant aquest període.
 4. Acompanyament Durant Tota la Trajectòria: Des de la sol·licitud fins a la reincorporació, l’equip està al teu costat en cada pas, assegurant que la teva experiència sigui el més suau possible.

En resum, la funció de Nou Assessors és ser el teu puntal en aquesta etapa, aportant el seu coneixement i experiència per garantir que la teva excedència laboral sigui una decisió ben informada i gestionada de la millor manera possible.

Deixa un comentari